Reglement

Hier vind je de belangrijkste zaken uit het schoolreglement. Informatie over de schoolagenda, het huiswerk en het rapport, over de levensbeschouwelijke vakken, de oudercontacten en nog veel meer kan je op deze pagina vinden.

Reglement van de school

Wat is zorg? Waarom zorg?

Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor de kinderen die nood hebben aan een individuele begeleiding werkt de school vormen uit van individuele ondersteuning. De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. De zorgcoördinator is zichtbaar aanwezig op onze school. Dit houdt in dat hij het aanspreekpunt is voor zowel leerkrachten als leerlingen, ouders, externe begeleiders. Een beleid ontwikkelen vanuit een door het schoolteam gedragen visie en gezamenlijke doelgerichtheid is hierbij onontbeerlijk. Alle zorginitiatieven dienen gecoördineerd op elkaar afgestemd te worden. Binnen het zorgbreed onderwijs ligt de klemtoon op het opvolgen van de ontwikkeling van de individuele leerling of de leerlingengroep op alle terreinen. Om ons zorgbeleid optimaal te kunnen coördineren kiezen we ervoor alle initiatieven te bundelen onder één noemer, namelijk ZORG.

 

Zorg op klasniveau

De groepsleerkracht organiseert het ‘leerklimaat’ in de klas en staat in voor differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk en eventueel individueel aangepaste taken.

Zorg op schoolniveau

Kindvolgsysteem

De school volgt de vorderingen van de leerlingen op via de vorderingssystemen die bij de leermaterialen horen. Het leesniveau (AVI) wordt bijgehouden. De puntenlijsten worden gecentraliseerd en via een overzicht van de onderwijsloopbaan bijgehouden.

Er zijn leerlingenbesprekingen tijdens Multi-Disciplinair Overleg (MDO)

• soorten: overgangsgesprekken, besprekingen van alle leerlingen van een groep (klas), bespreking van leerlingen met problemen (op basis van gegevens uit het kindvolgsysteem of na aanmelding)

• Samenstelling MDO: groepsleerkracht, zorgcoördinator, directeur, externe deskundige, ouders (bv. CLB-begeleider, begeleidende logopedist, …)

• Betrokkenheid van ouders bij en informatie aan de ouders over MDO (zie ook oudercontact)

Zorgcoördinator

Coördinatie van alle zorginitiatieven: aanspreekbaar zijn voor iedereen, overleg organiseren, brugfunctie naar het C.L.B. verzorgen, oudercontacten stroomlijnen, inrichten van een documentatiecentrum, …

Ondersteunen van de leerkracht: het geven van didactische suggesties, observaties uitvoeren, probleemanalyse maken, met de groepsleerkracht een handelingsplan voor een leerling opstellen, het leerlingvolgsysteem ondersteunen, …

GOK-leerkracht

Begeleiding van de leerlingen: uitvoeren van het handelingsplan, versterken van het welbevinden van de leerling, klasinterne hulp bieden, verder testen van zorgleerlingen, …

CLB-medewerker

Suzy Schepers, orthopedagoge, staat de ouders, de kinderen en de leerkrachten bij rond specifieke noden van de psychosociale leerlingenbegeleiding.

 

Schoolagenda

In de kleutergroepen hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift.

Vanaf het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd.

De ouders en de groepsleraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda of het heen-en-weerschrift.

Huiswerk

De huiswerken worden genoteerd in het heen-en-weerschrift of de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen.

Rapport

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, in de loop van het schooljaar, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar.

Je kan je kind inschrijven op onze school.

Wanneer?

• op de opendeurdagen

• bij huisbezoek door één van de leraren (op verzoek van de ouders)

• op de schooldagen:

-  van 08.30 tot 11.30 uur

- van 13.30 tot 15.30 uur

• op werkdagen van 1 tot 6 juli en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus

- van 09.00 tot 11.30 uur

- van 13.30 tot 16.30 uur

• steeds na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.

Welke documenten meebrengen?

• de SIS-kaart van het kind (bij voorkeur), of

• een uittreksel uit de geboorteakte, of

• het trouwboekje van de ouders, of

• de identiteitskaart van het kind, of

• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, of

• de reispas voor vreemdelingen, of

• andere...

U ontvangt volgende documenten:

• Schoolreglement

• Info en Afsprakennota

• ontvangst van en akkoord met het schoolreglement

• ontvangst informatie aan de ouders

Om de school toe te laten rekening te houden met de bepalingen inzake ouderlijk gezag moeten de ouders aan de school melding maken van niet meer samenwonen en afspreken welke ouder de informatie meekrijgt via het kind en welke ouder de informatie ontvangt via de post. Het eerste contact tussen school en ouders gebeurt via een schoolagenda voor de lagere vestiging of een heen-en-weerschrift voor de kleuterklassen. Verder zijn er ook nog geplande contacten met de ouders en occasionele contacten.

Geplande contacten

1. opendeurnamiddag: de laatste zaterdag van augustus voor de nieuwe leerlingen.

2. informatie-avond: elke groepsleerkracht geeft een infoavond in de loop van september. (voor de peuters: meermaals per jaar)

3. info-avond over de bosklas (september)

4. info-avond 6de leerjaar: over het voortgezet onderwijs (voorjaar): CLB-team

5. individuele contacten

de kleuters

a. Lochristi: in februari en eind juni

b. Beervelde: eind oktober, februari en eind juni

de lagere klassen

a. eind oktober, vóór de krokusvakantie vóór de grote vakantie

b. einde 6de leerjaar: bespreking met de CLB-afgevaardigde voor de ouders van de leerlingen die het moeilijk hebben met hun keuze in het secundair voortgezet onderwijs.

Op afspraak: na vraag van een lid van het schoolteam of een ouder.

Huisbezoeken: op vraag van een ouder

Occasionele contacten

De ouders kunnen een lid van het schoolteam ontmoeten op elke schooldag tussen 08.10 en 8.25 uur of na afspraak.

Tijdens de lesuren zijn er GEEN contacten mogelijk, ook niet aan de klasdeur.

De school sluit samen met de ouders een engagementsverklaring af. Deze engagementsverklaring houdt volgende zaken in:

Oudercontacten

De ouder(s) woont (wonen)de oudercontacten bij.

De school organiseert daartoe op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen.

Via de afsprakennota (infobrochure) vernemen de ouders hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.

Voldoende aanwezigheid

De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school, dit verhoogt de kansen op schoolse successen. Zij respecteren de afspraken zoals die opgenomen zijn in dit artikel en de artikelen acht en negen hierboven. De voldoende aanwezigheid speelt een rol in het toekennen van de schooltoelage.

In het geval een kind problematisch (ongewettigd) afwezig is, zal de school contact opnemen met de ouders.

Indien het kind tien of meer halve dagen ongewettigd afwezig is, moet de school het CLB inschakelen.

Deelnemen aan individuele begeleiding

Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan hebben werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorgbeleid.

De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.

Nederlands is de onderwijstaal van de school

Ouders moedigen hun kinderen aan om Nederlands te leren.